» Bảng thống kê chu kỳ giải đặc biệt

Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 30-03-2023 (11504) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 2 ngày 58 ngày
Đầu 1 ra ngày 06-03-2023 (39919) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 26 ngày 57 ngày
Đầu 2 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 4 ngày 53 ngày
Đầu 3 ra ngày 27-03-2023 (83230) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 5 ngày 54 ngày
Đầu 4 ra ngày 01-04-2023 (70344) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 0 ngày 66 ngày
Đầu 5 ra ngày 24-03-2023 (48657) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 8 ngày 40 ngày
Đầu 6 ra ngày 29-03-2023 (86367) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 3 ngày 52 ngày
Đầu 7 ra ngày 25-03-2023 (32273) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 7 ngày 41 ngày
Đầu 8 ra ngày 31-03-2023 (59381) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 1 ngày 54 ngày
Đầu 9 ra ngày 22-03-2023 (08798) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 10 ngày 46 ngày
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuốiMax gan
Đầu 0 ra ngày 27-03-2023 (83230) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 5 ngày 46 ngày
Đầu 1 ra ngày 31-03-2023 (59381) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 1 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 20-03-2023 (24192) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 12 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 25-03-2023 (32273) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 7 ngày 60 ngày
Đầu 4 ra ngày 01-04-2023 (70344) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 0 ngày 51 ngày
Đầu 5 ra ngày 26-03-2023 (57765) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 6 ngày 45 ngày
Đầu 6 ra ngày 11-03-2023 (47076) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 21 ngày 42 ngày
Đầu 7 ra ngày 29-03-2023 (86367) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 3 ngày 44 ngày
Đầu 8 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 4 ngày 40 ngày
Đầu 9 ra ngày 17-03-2023 (59389) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 15 ngày 41 ngày
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổngMax gan
Đầu 0 ra ngày 28-03-2023 (66228) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 4 ngày 42 ngày
Đầu 1 ra ngày 26-03-2023 (57765) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 6 ngày 63 ngày
Đầu 2 ra ngày 24-03-2023 (48657) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 8 ngày 52 ngày
Đầu 3 ra ngày 29-03-2023 (86367) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 3 ngày 67 ngày
Đầu 4 ra ngày 30-03-2023 (11504) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 2 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 09-03-2023 (68205) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 23 ngày 43 ngày
Đầu 6 ra ngày 15-03-2023 (67724) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 17 ngày 62 ngày
Đầu 7 ra ngày 22-03-2023 (08798) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 10 ngày 52 ngày
Đầu 8 ra ngày 01-04-2023 (70344) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 0 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 31-03-2023 (59381) đến 2023-04-02 vẫn chưa ra là 1 ngày 45 ngày
Bình luận